Abe Sinzó miniszterelnök hírlevele – Az oktatási törvényr?l

2006 november 16.

Hello, Abe Sinzó vagyok

A hokkaidói Szaroma városra lesújtó tájfun újra megmutatta, milyen rettenetes károkat képes okozni a természet. Teljes szívemb?l imádkoztam azokért az emberekért, akik életüket vesztették a katasztrófában. A kormány gyorsan elfogadott egy katasztrófaelhárítási törvénymódosítást, amelyet kifejezetten erre a régióra alkotott és amely lakósátrak felállítását és 400 takaró azonnali szétosztását tette lehet?vé.

Akiket érintett a katasztrófa, kemény tél elé néznek. Kormányom mindent megtesz azért a helyi önkormányzattal összefogva, hogy a szaromai emberek a lehet? leggyorsabban visszatérhessenek a normális életbe. Jelenleg folynak a Diétán a tárgyalások az új oktatási alaptörvény tervezetér?l. Szilárdan hiszem, hogy ezt a jogszabályt minél el?bb életbe kell léptetni a következ? okok miatt:
Több mint fél évszázad telt el a jelenlegi törvény megszületése óta. A háború utáni oktatási rendszer az egyenl? lehet?ségen alapult, és nagy mértékben hozzájárult a japán átlagember m?veltségi szintjéhez, amely a gazdasági fejl?dést táplálta. A rendszer alappillérei voltak az egyén szabadsága, a demokrácia és a pacifizmus.
Ugyanakkor nem tagadhatjuk, hogy oktatási rendszerünk nem nyújt kell? útmutatást a morális értékekkel, az etikával és az önfegyelemmel kapcsolatban. A szakért?k ma gyakran felhívják a figyelmet arra, hogy a gyerekek morális szintje és tanulási készsége egyre csökken, miközben a családok és a közösségek egyre kevésbé képesek betölteni azt a nevel? szerepet, amelyet valaha gyakoroltak.
Ilyen díszletek között vált az iskolai zaklatás komoly kérdéssé, és az is világossá vált, hogy az iskolában elsajátított ismeretek nem mindig elegend?ek a fels?bb tanulmányok elvégzéséhez. Ezekkel a kérdésekkel szembesülve a gyerekek és szüleik is szorongással tekintenek az iskolára, ezért még buzgóbban kell dolgoznunk a rendszer átalakításán.
A gyerekekbe olyan morális érzéket és fegyelmet kell táplálnunk, hogy megértsék, hogy szégyenteljes dolog a tengerbe dobni egy üres üdít?s dobozt, még ha ez nem is ütközik törvénybe. A gyerekeknek el kell sajátítaniuk továbbá azt a közösségi felel?sségtudatot, amely arra tanítja ?ket, hogy ha látnak egy tengerbe hajított dobozt, akkor is szedjék össze, ha ebb?l semmilyen közvetlen hasznuk nem származik.
Az oktatás nem olyan valami, ami csak az osztályteremben zajlik. A morál, az önfegyelem és a másikra való odafigyelés nemcsak az tanórákon sajátítható el, hanem els?sorban a többi emberrel való kapcsolatok során, otthon és a helyi közösségekben.
Véleményem szeirnt a legfontosabb, hogy megosszuk egymással azokat az alapvet? nézeteket és értékeket, melyeket az oktatással kapcsolatban fogalmazunk meg. Különösen olyan id?kben, mint a mostani, amikor számos problémával kell szembenéznünk és egyre többen érzik, hogy a tanítási rendszer krízist él át. Hiszem, hogy az oktatást újjászervez? intézkedések els? lépése az egyénnek, a családoknak, a közösségeknek és az iskoláknak is hasznára válik és segít eldönteni, mit tehetünk.
Err?l szól az új oktatási alaptörvény. Er?sen hiszem, hogy a jelenlegi kérdések megoldásához szükséges lépések mind szerepelnek a kormány el?terjesztésében. Mindent megteszek, hogy a javaslatot elfogadja a törvényhozás a lehet? legkorábbi id?pontban, így meg tudunk majd fogalmazni konkrét oktatási politikát a teljes újjászervezéshez és ahhoz, hogy milyen szerepet fog játszani a jöv?ben.
November 17-én Vietnámba utazom , hogy részt vegyek az APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) országainak 14. találkozóján, ahol 21 ország vezet?je gy?lik össze a CSendes-óceán térségéb?l.
A gazdasági együttm?ködésen túl a megbeszélések széleskör?ek lesznek, az észak-koreai nukleáris kérdésr?l és a terrorizmusról is eszmét cserélnek majd. Japán vezet?jeként és mint a nemzetközi közösség felel?s tagjaként hazám fejl?dését és a nemzetközi béke er?södéséért fogok mindent elkövetni a találkozón.

Related posts

Kommentelj