Fukuda Jaszuo hírlevele – a politikusok felelősségéről

Legutóbbi hírlevelemben megjegyzéseket f?ztem az úthálózat számára elkülönített összegek (melyek például az útdíjakból és a benzin adójából folynak be) felhasználásának lehet?ségeir?l. Említést tettem arról is, hogy nem kívánom akadályozni a kormányzat javaslatát, de bizonyos pontokat szeretnék felülvizsgálni.

Azzal a szándékkal tettem mindezt, hogy megteremtsem a lehet?ségét a párbeszédnek az ellenzékkel, ezzel március végéig létrehozva azt a megegyezést, amely megakadályozza, hogy a törvényhozás ne érintse kedvez?tlenül az emberek mindennapjait és a helyi intézmények m?ködését.

Aznap este, miután elküldtem a hírlevelet, különleges sajtótájékoztatót tartottam, melyen néhány javaslatot tettem az úthálózat számára elkülönített összegek egy részének átcsoportosítására.

Az els? javaslatom az volt, hogy gyökerestül irtsuk ki a bevételek pazarló elköltésének gyakorlatát. A helytelen költekezést, például a kikapcsolódáshoz szükséges berendezések beszerezését soha nem lenne szabad megengedni. Ezen felül egyértelm?vé tettem, hogy megszüntetjük vagy privatizáljuk azokat a közhasznú cégeket, melyek jórészt ezekt?l a pénzekt?l függnek és teljességgel megszüntetjük azt a gyakorlatot, amely az id?sebb kormányzati tisztvisel?knek zsíros állásokat juttatott nyugdíjas korukban.

Második javaslatom arról szólt, hogy a benzin adójából befolyó összegeket különféle célokra fordítsuk, például a globális felmelegedés elleni küzdelemre, a ment?szolgálat fejlesztésére és a csökken? születésszám megállítására. Ehhez a 2008-as pénzügyi év végén külön tételként kezeljük ezt a bevételt, a 2009-es pénzügyi évben pedig már nem csupán az utakra költjük az egészet.

A harmadik javaslatom azt tartalmazta, hogy csökkentsük az útfejlesztési tervek id?szakát tízr?l öt évre és vizsgáljuk felül az egészet a legfrissebb adatok birtokában, hogy megbizonyosodjunk róla: csak a valóban szükséges utakat építjük meg.

Mindezek a javaslatok a Diétán felmerül? kérdésekre adnak választ. Úgy éreztem, hogy emiatt a Japán Demokrata Párt (JDP) és más ellenzéki pártok tárgyalóasztalhoz ülnek.

Végül sajnálatos módon nem tudtunk megegyezni a tárgyalások megtartásáról a JDP képvisel?ivel és kifutottunk az id?b?l, amíg még módosíthattuk volna a javaslatot a képvisel?házban. A javaslat most már a fels? háznál jár, ahol az ellenzéki pártok vannak többségben.

Nincs kétség afel?l, hogy az emberek szemszögéb?l még egy kis adócsökkentés is nagy könnyebbséget okoz, különösen most, hogy az árucikkek egyre drágulnak az élelmiszerekt?l az egyre nagyobb terhet jelent? háztartási kiadásokig.

Rendkívül könny? azt mondani, hogy adót fogunk csökkenteni.

Ugyanakkor ha a benzin árába épített adó az alacsonyabb szinten marad, ez 2,6 billió jenes bevételkiesést jelent, ami a fogyasztási adóból szérmazó bevételek ötöde. Ennek köszönhet?en az önkormányzatok egy részének nem lesz más választása, mint felülvizsgálni az egészségügyi, oktatási és más szolgáltatások kiadásait.

A kormányzatra feladatok özöne hárul: lépéseket kell tennie a globális felmelegedés ellen és kezdeményeznie kell az egészségügyi szektor felülvizsgálatát – ezek mind a stabil bevételekt?l függenek.

Ráadásul országos és helyi szinten is komolyan el vannak adósodva az önkormányzatok. Politikusként természetesen nem teljesítenénk kötelességünket, ha tiszta jöv?kép nélkül csökkentenénk az adókat, gyermekeink és azok gyerekeinek vállára téve a terheket.

Úgy vélem,a politikusok felel?ssége az, hogy az emberekre csak a szükséges terheket rója a társadalom és a gazdaság érdekében, nem csupán a népszer?séget hajhászni.

Megismétlem, hogy mindez alapfeltétele, hogy egyetlen jent sem pazarolnak el abból a pénzb?l, amit az emberek rájuk bíztak.

Hogy ezt biztosítsam, nem csak az úthálózat fenntartására el?irányzott összegeknél törekszem a nulla pazarlásra, hanem minden egyes területen felülvizsgálom a közhasznú társaságok m?ködését és a nyugdíjas tisztvisel?k számára adományozott kényelmes, jól fizet? állások gyakorlatát.

Továbbra is er?feszítéseket teszek, hogy a JDP képvisel?ivel és más ellenzéki er?kkel tárgyalásokat kezdjünk. A lehet? legkorábbi id?pontban szeretném megvitatni a javaslatokat a képvisel?házban, hogy eredményre jussunk ezekben az ügyekben.


Related posts

Kommentelj